تهیه و تدوین RFP پروژهای موضوع فعالیت شرکت

شرکت مهندسی هیرساویژن جهت سهولت و تسریع در امر تصمیم گیری، برگزاری مناقصات و انتهاب پیمانکار، اقدام به تهیه RFP پروژه های موضوع فعالیت شرکت (ISMS/ITSM/ITIL و ….) نموده است که در صورت درخواست کارفرما و پس از جمع آوری اطلاعات مربوطه قابل ارائه می باشد.